2008, ഡിസംബർ 20, ശനിയാഴ്‌ച

Terrorism

Terrorism
Horrible,heinous
Killing,firing,bombing
Shatters dreams of many a minds
A curse!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: